top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen


De organisatie: Romero Coaching

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van
Romero Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de
trainingen bij Romero Coaching

Artikel 2 Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing als de klant zich heeft ingeschreven bij
Romero Coaching. Ieder gebruik van de diensten van Romero Coaching geschiedt voor
eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook
deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname
voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

 

Artikel 3 Intakeprocedure


Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan één
van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het inschrijfformulier dient
volledig ingevuld en ondertekend aan Romero Coaching te worden afgegeven. Pas na
ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.
Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan
Romero Coaching door te geven.

 

Artikel 4 Tijdstip en plaats


Bij bevestiging van de inschrijving zal Romero Coaching in overleg met de klant data en
tijdstippen van de trainingen vastleggen. Indien door welke omstandigheden dan ook een
tijdstip niet door kan gaan zal in overleg Romero Coaching met de klant een andere
afspraak maken. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt,
dit geldt zowel voor Romero Coaching als voor de klant. Een trainingssessie vindt minimaal
een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende
trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd
kan worden door de gemiste trainingssessies tot een maximaal één maand.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht


Op Romero Coaching rust de verplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de
deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald
door de personal trainer die Romero Coaching je toezegt en die kunnen variëren in bepaalde omstandigheden,

bijv als er een trainer stopt of ziek is. Romero Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de
opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een
inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Romero Coaching niet instaat voor het succes
en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid


Voor elke door Romero Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een
inspanningsverplichting. Romero Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
niet behaald resultaten. Romero Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen
in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en
ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
Romero Coaching niet aansprakelijk wanneer bij Romero Coaching, door welke oorzaak ook,
op welke wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Romero Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op welke andere wijze schade lijdt
en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de
Romero Coaching gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke
gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het
onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De
kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De
deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een
schadeactie tegen Romero Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en
interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten
die Romero Coaching aanbiedt.

Romero Coaching is wel aansprakelijk wanneer Romero Coaching op enigerlei wijze schade
lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de
gegeven instructies door deze klant. De klant dient Romero Coaching te vrijwaren voor
schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7 Ontbinding


Romero Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden
met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing
buiten een straal van 30 kilometer van de locatie waar de klant lid is. Een kopie van
inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan de personal trainer.
Het pakket wordt stilzwijgend verlengd op basis van de gemaakte afspraken na einde
looptijd, tot schriftelijk opzegging vanuit de klant. Minimaal 1 maand van tevoren moet
je het pakket opzeggen. Hiervoor moet een mail gestuurd
worden naar info@romerocoaching.nl

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden


Bij de overeenkomst van klant en Romero Coaching zal Romero Coaching hen meedelen
wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig
betaalt, is Romero Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren
totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de
overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 7 dagen na
opeisbaarheid aan Romero Coaching te voldoen. Indien Romero Coaching over dient te gaan
tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten
en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt
gestorneerd mag Romero Coaching een bedrag van 50,- aan administratiekosten in
rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van
Romero Coaching en het 9% BTW tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn
inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is
Romero Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst te ontbinden. De niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies
lopen uiteraard door.

 

Artikel 9 Ziekmelding


Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat
de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Romero Coaching. Alle afspraken dienen 24
uur van tevoren te worden afgezegd, is dit niet het geval dan wordt telkens de eerste
ziekmelding doorberekend. Moeten de trainingen aansluitend langer onderbroken
worden door ziekte dan geldt dat de overeenkomst voor maximaal 2 maanden wordt
stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen


Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Romero Coaching is niet gehouden aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door
overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte wordt voor de
deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal
weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren
aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de
personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten
niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een
alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruitgeschoven.

 

Artikel 11 Gezondheid


De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de
instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij
twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Romero Coaching aan te
gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant
tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de
lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan de trainer.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid


Romero Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot
ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn
strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van
Romero Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom


Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de
deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van
Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast
worden door Romero Coaching voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven
eigendom van Romero Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking
hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming Romero Coaching. Alle door de
opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en
voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten
behoeve van Romero Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door
Romero Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de
klant verstrekte stukken mogen niet door Romero Coaching zonder voorafgaande
toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht
op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14 Geschillen


Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Romero Coaching. Alle geschillen
betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de
daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van het arrondissement waar Romero Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het
Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 15 pakketten


Romero Coaching biedt meerdere pakketten aan waarbij de klant de keuze heeft om 10, 15 of 30 weken te trainen. De klant kan ook kiezen hoeveel keer hij of zij per week wil komen trainen. De keuze is hier 1, 2 of 3 keer per week of meer in overleg.

 

Artikel 16 Administratie


Met het invullen van het intake formulier via de website dan wel schriftelijk gaat de klant
akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens in de externe boekhouding van Romero Coaching. Gegevens moeten wettelijk 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.
U heeft op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens het recht op
vergeten te worden. Hierbij kunnen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit de
systemen.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dient u dan een verzoek in via
info@romerocoaching.nl

bottom of page